Od innowacji do komercjalizacji poprzez NewConnect

Od wielu lat trwają starania w Polsce nad pobudzeniem jej technologicznego rozwoju. Jedną z podstawowych barier wdrożenia usług lub produktów o wysokim stopniu innowacyjności jest ich finansowanie. Czy istnieją mechanizmy rynkowe ułatwiające ich wdrożenie i komercjalizację? Innowacyjni przedsiębiorcy mogą rozważyć kilka rozwiązań finansowania. Rynek NewConnect jest jednym z nich.

W obecnych realiach gospodarczych pozyskanie odpowiednich środków na realizację projektu innowacyjnego nie jest łatwe. Dla banków rodzą zbyt wiele ryzyk, które są przez nich nie do zaakceptowania, a dotacje unijne najczęściej nie umożliwiają pełnego finansowania, lecz wymagają znaczącego udziału wkładu własnego, którego przedsiębiorcy nie są w stanie zapewnić. Rozwiązaniem może okazać się pozyskanie inwestorów, którzy dokapitalizują przedsięwzięcie stając się jego współudziałowcami. Platformą, która ma kojarzyć obie strony jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych rynek NewConnect.

Rynek NewConnect stworzony na wzór giełdy brytyjskiej AIM lub skandynawskiej First North to alternatywny względem rynku regulowanego GPW system obrotu określany często „małą giełdą”. Dzięki rynkowi NewConnect możliwe jest pozyskanie środków na realizację projektu. By tego dokonać przedsiębiorca musi prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej lub się w nią przekształcić. W konsekwencji tego możliwe jest przeprowadzenie emisji akcji, która odbywa się najczęściej w trybie tzw. „oferty prywatnej”, w ramach której kierujemy ofertę nabycia akcji do maksymalnie 99 inwestorów. Inwestorami mogą być zarówno osoby indywidualne jak i inwestorzy instytucjonalni, w tym inwestujące w projekty innowacyjne fundusze typu Venture Capital. Końcowym etapem jest wprowadzenie sprzedanych inwestorom akcji do obrotu giełdowego i debiut na rynku NewConnect. Dla potencjalnego nowego inwestora są to inwestycje obarczone wysokim ryzykiem i z długoterminowym horyzontem oczekiwania momentu realizacji zysków, jednakże mogące dać potencjalnie znacząco wyższą stopę zwrotu względem innych form inwestowania.

W trakcie całego procesu oferty prywatnej, wprowadzenia akcji do obrotu, aż po debiut giełdowy spółka współpracuje z jednym z wyselekcjonowanych przez GPW podmiotów posiadających status Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Pomaga on przeprowadzić odpowiednio cały proces giełdowy z punktu widzenia formalnego, wspiera w pozyskaniu inwestorów, pomaga sporządzić oraz autoryzuje Dokument Informacyjny niezbędny do wprowadzenia akcji spółki na rynek NewConnect oraz pełni funkcję doradczą wspierającą zarząd spółki w procesie decyzyjnym.

Opisana powyżej w dużym uproszczeniu ścieżka prowadzi przedsiębiorcę do uzyskania statusu spółki publicznej, co wiąże się z koniecznością wypełniania określonych obowiązków, które są sprecyzowane głównie w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Są one jednak w stosunku do rynku regulowanego GPW znacząco zredykowane, co jest zaletą rynku NewConnect. Mimo to spółka ma obowiązek przez okres co najmniej roku współpracować z wybranym  Autoryzowanym Doradcą, który z jednej strony wspiera i doradza spółce w zakresie wypełnienia obowiązków, z drugiej strony nadzoruje ją w zakresie przestrzegania przepisów regulaminu i prawa w obszarze dotyczącym rynku NewConnect.

Do podstawowych obowiązków spółki notowanej na rynku NewConnect należy przekazywanie raportów bieżących i okresowych. Raportami bieżącymi przekazywane są informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w sposób znaczący mogą wpłynąć na cenę lub wartość notowanych akcji. Raporty okresowe służą przekazywaniu danych finansowych spółki. Na rynku NewConnect przekazywane są one co kwartał. Dodatkowo po zakończeniu roku obrotowego spółka przekazuje raport roczny, który jako jedyny musi zawierać sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta.

Wiele innowacyjnych firm myśli o rynku NewConnect w kontekście nie tylko możliwości pozyskania kapitału na rozwój, ale również efektów dodatkowych. Z pewnością debiut giełdowy jest ważnym wydarzeniem spółki, który można wykorzystać marketingowo. Sama obecność spółki na giełdzie, wymaga od niej transparentności, która uwiarygodnia ją w oczach partnerów biznesowych (m.in. odbiorców, dostawców) oraz instytucji finansowych, które są bardziej skłonne udzielić takiej spółce kredytowania i uczynić to na korzystniejszych warunkach. Giełda to również mechanizm stałej bieżącej wyceny rynkowej przedsięwzięcia. Należy też pamiętać, że poprzez obecność na rynku NewConnect spółki i ich projekty są bardziej widoczne dla swojej branży, dzięki czemu nie rzadko spółki z tego rynku otrzymują propozycje fuzji, przejęcia lub wejścia kapitałowego od poważnych inwestorów branżowych, którzy dzięki swojej pozycji rynkowej i sile kapitałowej mogą otworzyć drzwi do odbiorców globalnych i wprowadzić małą do tej pory firmę na dużo wyższą skalę działalności.

Marek Mańka

Prezes Zarządu DFI sp. z o.o.

Autoryzowanego Doradcy NewConnect


home | nasze usługi | autoryzowany doradca | referencje | media o nas | kontakt z nami
©2021 DFI – Doradztwo Finanse Inwestycje – Autoryzowany Doradca