Spółki innowacyjne w kontekście zmian regulacji rynku NewConnect

Po sześciu latach funkcjonowania alternatywnego rynku NewConnect Giełda Papierów Wartościowych postanowiła w roku 2013. zmienić ważne uregulowania, które wpływają na funkcjonowanie aktualnych oraz sytuację potencjalnych emitentów. Czy innowacyjne spółki na tych zmianach zyskały, czy też ustanowiły im one nowe bariery? Na pewno na wiele działań w trakcie procesu przygotowania się do pozyskania kapitału poprzez rynek NewConnect wywrą te zmiany istotny wpływ.

Dla innowacyjnych przedsiębiorców działających w formie spółki akcyjnej zamierzających pozyskać na swoje inwestycje środki poprzez przeprowadzenie emisji akcji w trybie oferty prywatnej lub publicznej zakończonej debiutem na rynku NewConnect ważne są zmiany w zakresie nowych wymogów jakie muszą spełnić przyszli emitenci NewConnect w zakresie wprowadzenia ich akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jednym z bardziej istotnych nowych wymogów stawianych potencjalnym emitentom jest odpowiednia wielkość posiadanych kapitałów własnych. Do momentu wprowadzenia tegorocznych zmian regulaminowych organizator rynku nie ograniczał odgórnie w tym zakresie żadnego z emitentów. Obecnie wymaga się, aby poziom ten wynosił co najmniej 500 tys. zł. Wiele innowacyjnych spółek funkcjonujących już  na rynku NewConnect  będących bardzo często podmiotami typu start-up mogłaby obecnie nie wypełnić tego wymogu, gdyż wielkość emisji akcji sięgała często kilkuset tysięcy złotych. Nowi emitenci muszą więc zadbać, aby wielkość pozyskanych środków w ramach oferty była na tyle duża, aby razem z dotychczasowych kapitałem przekroczyła próg pół miliona złotych.

W tym kontekście ważny jest kolejny wymóg w zakresie odpowiedniego rozproszenia akcji. Ważne jest bowiem, aby zapewnić w trakcie funkcjonowania spółki na rynku NewConnect odpowiednią płynność akcji wprowadzonych do obrotu. Obecne regulacje stanowią, że co najmniej 15% wprowadzanych akcji musi być objętych przez co najmniej 10 akcjonariuszy, przy czym żaden z tych akcjonariuszy nie może mieć więcej niż 5% w głosach spółki. Spółki innowacyjne charakteryzują się często tym, że akcje nowej emisji obejmują inwestorzy instytucjonalni typu Private Equity / Venture Capital i są w stanie oni zapewnić w całości niezbędny na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia kapitał. Spółka musi jednak postarać się o zdywersyfikowanie akcjonariatu, np. pozyskując mniejszościowych inwestorów indywidualnych, którzy sprzyjają kreowaniu płynności obrotu akcjami. W tym zakresie owocna może być współpraca z Autoryzowanym Doradcą NewConnect wspierającym spółkę w całym procesie oferowania akcji i ich wprowadzenia na NewConnect. Dobrze wykonana praca w zakresie zdywersyfikowania i rozproszenia akcjonariatu powinna również zaprocentować w przyszłości. Każdy projekt innowacyjny wymaga bowiem w kolejnych jego fazach, np. wdrożenia lub komercjalizacji, dodatkowych środków, po które można sięgnąć poprzez kolejną emisję akcji. W tym kontekście notowani już na NewConnect emitenci są oceniani również przez pryzmat stopnia płynności ich akcji, o którą szczególnie na tym rynku trudno.

Dla podmiotów typu start-up dedykowany jest także kolejny nowy wymóg w zakresie sprawozdania finansowego. Podmioty prowadzące działalność krócej niż okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe do tej pory mogły w procesie wprowadzania akcji do obrotu zamieścić sprawozdanie od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia drugiego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a sprawozdanie takie nie musiało być badane przez biegłego rewidenta. Wg obecnego stanu regulacji wymagane jest natomiast posiadanie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy i to obowiązkowo zbadanego przez biegłego rewidenta W praktyce oznacza to wyeliminowanie sytuacji, w których do debiutu giełdowego dochodzi w krótkim okresie po dokonaniu rejestracji spółki. Nie ma bowiem możliwości, aby starać się o wejście na rynek NewConnect jeżeli nie zakończono pełnego pierwszego roku obrotowego w spółce. Start-upy będą więc musiały nieco odroczyć swoje plany związane z rynkiem NewConnect, ale dzięki temu zapewnia się inwestorom lepszy materiał analityczny w procesie decyzji inwestycyjnej.

Z katalogu zmian regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warto również wyróżnić zmiany dotyczące zakresu informacyjnego raportów kwartalnych, do publikowania których zobowiązani są emitenci już funkcjonujący na rynku NewConnect. Oprócz znaczącego rozszerzenia wymaganych  elementów sprawozdania finansowego do bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian na kapitale własnym pojawił się też element dedykowany spółkom typu start-up, a więc w praktyce przedsiębiorstwom prowadzącym projekty we wczesnej fazie realizacji. GPW nałożyła bowiem na emitentów, którzy nie osiągają stałych przychodów z działalności operacyjnej, co jest charakterystyczne dla start-upów, obowiązek zamieszczania opisu stanu realizacji działań i inwestycji. Dzięki temu zapewni się inwestorom pierwotnym i wtórnym cykliczną informację o wypełnianiu celów emisyjnych opisanych w Dokumencie Informacyjnym, które w praktyce są dla nich głównym wyznacznikiem potencjału wzrostowego wyceny rynkowej takiej spółki.

Przedstawione powyżej tegoroczne zmiany regulaminowe NewConnect nie stanowią ich pełnego katalogu, jednak wydają się być najbardziej znaczącymi dla podmiotów realizujących innowacyjne projekty planujące pozyskać środki w drodze emisji akcji w połączeniu z debiutem na rynku NewConnect. Choć spowodowały one zwiększenie wymogów stawianych przyszłym i obecnym emitentom, to z punktu widzenia transparentności rynku, interesu inwestorów oraz bezpieczeństwa obrotu wydają się być słusznym krokiem. Nie negują one przy tym specyfiki rynku NewConnect wynikającej z tego , że gromadzi on głównie małe i średnie spółki, które nie są w stanie unieść zbyt dużego formalizmu typowego dla rynku regulowanego.

 

Marek Mańka

Prezes Zarządu DFI sp. z o.o.

Autoryzowanego Doradcy NewConnect


home | nasze usługi | autoryzowany doradca | referencje | media o nas | kontakt z nami
©2021 DFI – Doradztwo Finanse Inwestycje – Autoryzowany Doradca